top of page

BASİT USULE TABİ OLMA ŞARTLARI - Basit Usulde KDV Tevkifat


BASİT USULE TABİ OLMA ŞARTLARI

2021 Yılı Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler:

g) 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler;

1- (1) numaralı bent için (Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerden Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların aşmaları durumunda gerçek usulde vergilendirilmelerinin Sınırı) 150.000 TL ve 240.000 TL,

2- (2) numaralı bent için (Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerden Alım Satım dışındaki işlerle uğraşanların aşmaları durumunda gerçek usulde vergilendirilmelerinin Sınırı) 76.000 TL,

3- (3) numaralı bent için (Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerden Alım Satım ve diğer işlerin birlikte yapılması (Yıllık Satış Tutarı+İş Hâsılatı) durumunda gerçek usulde vergilendirilmelerinin Sınırı) 150.000 TL

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerde Katma Değer Vergisi Uygulaması

KDV KANUNU

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 4842 sayılı Kanunla değişik 17/4-a maddesine göre, 01.07.2003 tarihinden itibaren Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf esnaf ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisinden istisnadır.

DOLAYISIYLA

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisna tutulmuş olup, bu mükelleflerin KDV Beyannamesi vermesine gerek bulunmamaktadır.

Basit usulde vergilendirilen mükellefler, mal teslimleri ve hizmet ifalarında katma değer vergisi hesaplamayacakları için bunlardan mal ve hizmet alan mükelleflerin indirim konusu yapacakları bir katma değer vergisi tutarı da söz konusu olmayacaktır.

Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden mal ve hizmet satın alan basit usulde vergilendirilen mükellefler, ödedikleri katma değer vergisini gider veya maliyet olarak dikkate alacaklardır.

(Ancak, basit usulde vergilendirildikleri ve işlemleri katma değer vergisinden istisna olduğu halde düzenledikleri belgelerde katma değer vergisi gösteren veya “KDV dahildir” mealinde bir şerhe (belgenin KDV satırını çizerek “KDV dahildir” yazılması veya KDV satırı yerine belgenin herhangi bir yerine “KDV dahildir” yazılması durumu değiştirmeyecektir.) yer veren mükellefler, bu belgelerde ayrıca gösterilen veya iç yüzde yoluyla hesaplanan katma değer vergisini takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar beyan edip ödemek zorundadırlar.)

KONUYLA İLGİLİ BENZER AÇIKLAMA

(117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğ hükümleri ve KDVK-63/2012-3 sayılı Katma Değer Vergisi Sirkülerinde yapılan açıklamalar uyarınca KDV mükelleflerine verilen temizlik hizmetleri kısmi tevkifata tabi bulunmakla birlikte işlemleri KDV den istisna olan basit usule tabi mükelleflerin ifa edeceği temizlik hizmetlerine ilişkin bedeller üzerinden KDV hesaplanmayacağından tevkifat uygulanması da söz konusu olmayacaktır.)

Ancak, basit usulde vergilendirilen mükellefin KDV Kanununun 18 inci maddesine göre istisnadan vazgeçmesi durumunda, söz konusu hizmete ait bedeller üzerinden KDV hesaplaması gerekeceği ve bu mükelleften temizlik hizmetini alan KDV mükellefinin de hesaplanan bu tutar üzerinden temizlik hizmetleri için belirlenen 7/10 oranında tevkifat yapacağı tabiidir.

Denmektedir.

Konuyla ilgili özelgelere verilen cevaplarda bu yöndedir.

SONUÇ OLARAK

1)-Basit usulde vergiye tabi olan mükellefler 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 4842 sayılı Kanunla değişik 17/4-a maddesine göre, KDV den muaf olduklarından TEVKİFAT yapılmasına gerek yoktur.

2)-Eğer KDV Kanununun 18 inci maddesine göre istisnadan vazgeçmesi durumunda, söz konusu hizmete ait bedeller üzerinden KDV hesaplaması gerekeceği ve bu mükelleften hizmeti alan KDV mükellefinin de hesaplanan bu tutar üzerinden belirlenen oranda tevkifat yapacağı tabiidir

Kaynak:-Resmi Gazete

- KDV sirküleri

- T.C GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü 28/06/2013 tarih 76464994-130 [KDV.2012.88]-159 sayılı özelge

10.03.2021


98 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page